Opis lokacije

 

Setnja uz rijeku Muru i njezina modvarna stanista povodom Svjetskog dana modvarnih staniSta
(wwD 2020).
Tradicionalna 5etnja uz rijeku Muru, dvadeseta zaredom, odrZati ae se duZ modvara uz rijeku
Muru na podrutju Optine Podturen.
Svjetski dan modvarnih staniSta, obiljeiava se od 1971. godine, kada je u Ramsaru u Iranu
potpisana Konvencua o vlaZnim podrudjima, koju je do sada usvojilo 168 drZava.
Slogan ovogodi5njeg Svjetskog dana modvarnih podruija je ,,VlaZna stani5ta i bioraznolikosf'
(Wetlands and Biodiversity).
Na pohodu, osim domaaih Setada iz Medimurja i Hrvatske, vee tradicionalno sudjeluju i pr'ljatelji
iz Slovenije, Austrije i Madarske.
Okupljanje je 2. veljate 2020. godine u 9.30 sati u DruSUenom domu u Podturnu, a staft
pohoda planira se za 10.30 sati. DuZina staze je 10 kilometara, staza je kruZna, a po povratku u
DruStveni dom Podturen organizirana je okrjepa (topli obrok i piie). Predvideno trajanje hodnje
je oko 3 sata.
Preporuta se vodootporna itopla obuia iodjeia primjerena vremenskim uvjetima.

Šetnja uz rijeku Muru i njezina močvarna staništa povodom Svjetskog dana močvarnih staništa (WWD 2020). Tradicionalna šetnja uz rijeku Muru, dvadeseta zaredom, održati će se duž močvara uz rijeku Muru na području Općine Podturen. Svjetski dan močvarnih staništa, obilježava se od 1971. godine, kada je u Ramsaru u Iranu potpisana Konvencija o vlažnim područjima, koju je do sada usvojilo 168 država.

Slogan ovogodišnjeg Svjetskog dana močvarnih područja je ,,Vlažna staništa i bioraznolikost' (Wetlands and Biodiversity). Na pohodu, osim domaćih šetača iz Međimurja i Hrvatske, već tradicionalno sudjeluju i prijatelji iz Slovenije, Austrije i Mađarske. 

Okupljanje je 2. veljače 2020. godine u 9.30 sati u Društvenom domu u Podturnu, a start pohoda planira se za 10.30 sati. Dužina staze je 10 kilometara, staza je kružna, a po povratku u Društveni dom Podturen organizirana je okrjepa (topli obrok i piće). Predviđeno trajanje hodnje je oko 3 sata. Preporuča se vodootporna i topla obuća i odjeća primjerena vremenskim uvjetima.

 

Pohod uz Muru
Manifestacije | Ostale |
Info
  • Puni naziv: Javna ustanova za zaštitu prirode Međimurska priroda
  • Adresa
  • Trg Međimurske prirode 1, Križovec
  • Kontakt
    Datum održavanja: 02.02.2020.
    Mjesec održavanja: veljača

    Dodatne informacije