GPS coordinates of the object:   LAT: 46.465620  LON: 16.546397
 
DAN OPĆINE PODTUREN
Events | Cultural |
Info
 • Full name: Općina Podturen
 • Address
 • Ivana Grščića  5, Podturen
 • Contact
 • Phone
 • +385 40 847 260   
 • Web
 • www.opcina-podturen.hr
 • E-mail
 • opcina@podturen.tcloud.hr
  Date of maintenance: 20.06.2019.
  Month of maintenance: june

  Additional information